För Kommuner

Xlnt Living bygger sina moduler utifrån standardiserade fraktcontainrar efter gällande byggnormer som
tillämpas i branschen. Fördelen med att bygga utifrån containrar är att man enkelt kan frakta modulerna till och från
en tillfälligt upplåten mark samt vara kostnadseffektiv gentemot permanenta byggnader.
Detta gör Xlnt Living till en perfekt partner för kommuner med en ökad efterfrågan på anpassade boenden.

Från bygglov till färdigställande går det väldigt fort, mellan åtta och tio månader.
Produktionstiden är beroende av vad det är för typ av tomt, infrastruktur runt omkring och givetvis om det finns vatten och avlopp i anslutning till tomten, så att inte kommunen måste skapa det.
Så det är väldigt mycket kortare produktionstid än traditionellt bygge

Fördelar med temporära bostäder eller anläggningar
– Kommunen skapar fler boenden för dess medborgare
– Kommunen förbinder sig inte till att ändra detaljplanen
– Det kommunala fastighetsbeståndet får tillgång till fler bostäder till ungdomar i bostadskön på kort tid
– Kommunen vinner erfarenhet av mobila anläggningar som kan komma att andvändas inom andra områden
som äldreboenden, skolor, daghem och fritidsgårdar

Hur går det till?
Kommunen utser en lämplig mark att upprätta bostäderna på temporärt.
Efter godkännande och avtal med Xlnt Living kan projekteringen starta.

Projektering
– Upprätta markupplåtelse och arrendeavtal med kommun gällande ändamål.
– Bygglovsansökan med förslag på gestaltning och uppförande.
– Kommunen eller kommunens bostadsförmedling går ut med information om uppförandet av
ungdomsbostäderna till boende i närområdet.
– Bygglovsenheten i kommunen och Xlnt Living skapar en projektgrupp där frågor gällande tillgänglighet,
parkeringar, avfallshantering samt utformning av gemenskapsområden bestäms

Efter erhållet bygglov
Efter beviljat bygglov är tidsplanen för uppförandet av nyckelfärdiga boenden
8-10 månader.

Byggprocess

– Aktuellt område spärras av med skyltning om projektet.
– Eventuell skog avverkas, schaktarbete påbörjas. VA och El anslutningar dras till fastigheten
– Xlnt Living bygger sina moduler utifrån standardiserade fraktcontainrar efter gällande byggnormer som tillämpas i branschen.
– Xlnt Livings bostäder prefabriceras i egen fabrik, vilket ger företaget full kontroll över att kvalitetssäkra
alla boenden innan de skickas vidare för uppförande. Det läggs stor vikt vid att ta fram ett kvalitetssäkert boende med ett minimalt underhåll.
– Uppförande av moduler. Xlnt Livings standardbostad är ca 26 kvm vilket inrymmer en smart lösning för bästa komfort och rymd, alla boenden är handikappsanpassade.
– Fasadarbete, takarbete, avrinning till dagvatten
– Färdigställande av parkeringsplatser / cykelställ, avfallshantering, planteringar samt övriga gemenskapsområden.
– Inlämning av brand dokumentation, OVK, kontrollplan och andra myndighetskrav lämnas till kommun och
slutintyg utfärdas.





© Copyright 2015 Xlnt